Resevillkor

Följande villkor är skrivna med utgångspunkt från konsumentverkets allmänna villkor med några små förändringar och tillägg för att anpassa villkoren till Sunbirdie ABs verksamhet. Följande villkor gäller mellan Sunbirdie AB – nedan kallad ”Arrangören”, och den som bokar arrangemanget – nedan kallad ”Köparen”.

Information om nya paketreselagen

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företaget Sunbirdie AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företaget Sunbirdie AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
• Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
• Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
• Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
• Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
• Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
• Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
• Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
• Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
• Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
• Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
• Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
• Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
• Sunbirde AB har tecknat skydd vid obestånd hos Nordic Guarantee. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Sunbirdies obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html

 

1. Avtalet

1.1
Arrangören ansvarar gentemot köparen för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot köparen på samma sätt som arrangören.

1.2
Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om köparen tydligt informeras om ändringarna.

1.3
Arrangören skall hålla köparen underrättad om frågor av betydelse för köparen som sammanhänger med avtalet.

1.4
En anslutnings resa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5
Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat köparens beställning och köparen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta köparens beställning utan dröjsmål.

Läs mer om Sunbirdies Long Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies Mid Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies weekend- och vecko-golfresor

2. Betalning av priset för resan

2.1
Köparen skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2
Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften anges på bekräftelse/faktura och skall betalas inom 10 dagar från att köparen erhållit en skriftlig bekräftelse från arrangören.
OBS: under 2021 tar vi inte in någon anmälningsavgift utan det går att boka utan att betala något förrän vid tiden för slutbetalning.

2.3
Om köparen inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4
Bokningen skall vara till fullo betald senast 30 dagar innan avresan.

2.5
Samtliga betalningar skall ske i svensk valuta, dvs kronor.

Läs mer om Sunbirdies Long Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies Mid Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies weekend- och vecko-golfresor

 

3. Köparens rätt till avbeställning/ändring av bokningen

3.1
Vid ändring i fakturerad bokning tillkommer en avgift om 500:- per bokning.

3.2
Köparen har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.2.1
Vid avbeställning senare än 30 dagar före arrangemanget skall köparen betala hela arrangemangets pris.

3.3
Avbeställning får ske om köparen eller dennes make/maka/sambo, köparen eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken köparen gemensamt beställt arrangemanget före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för köparen enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att köparen inte rimligen kan genomföra arrangemanget.

3.3.1
Avbeställning får ske om annan händelse drabbar köparen efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för köparen att det inte är rimligt att kräva att köparen skall genomföra arrangemanget. Köparen skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då arrangemanget beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.3.2
Avbeställning får ske om person med vilken köparen gemensamt beställt arrangemanget avbeställer sitt arrangemang med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att köparen skall genomföra arrangemanget utan den andra personens sällskap.

3.3.3
Köpare som avtalat om gemensam inkvartering med annan köpare/andra köpare som avbeställt arrangemanget med stöd av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt anläggning, i lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet köpare utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för köparen.

3.3.4
Köparen skall avbeställa arrangemanget så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg utfärdat av skatteverket.

3.4
Avbeställning skall ske skriftligen till arrangören.

3.5
Efter avbeställning skall belopp som köparen har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Läs mer om Sunbirdies Long Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies Mid Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies weekend- och vecko-golfresor

 

4. Köparens rätt att överlåta avtalet

4.1 Överlåtelse av avtalet
Köparen får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i arrangemanget. Köparen måste i skälig tid före arrangemanget underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 Solidariskt ansvar
När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för arrangemanget och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

Läs mer om Sunbirdies Long Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies Mid Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies weekend- och vecko-golfresor

 

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till köparens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Köparens rätt att frånträda avtalet
Köparen får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen. Köparen får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta köparen snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Köparen skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Köparens rätt till ersättningsarrangemang
Frånträder köparen avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till ett annat arrangemang som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om köparen godtar ett sämre arrangemang har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår köparen från sin rätt till ersättningsarrangemang, eller kan ett sådant arrangemang inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in arrangemang utan att köparen är skuld till det.

5.4 Köparens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av arrangemang
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har köparen rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in arrangemanget föreligger inte om arrangören visar att arrangemanget inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för arrangemanget med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget, eller
2. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för arrangemanget.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar köparens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 2 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje köpare får priset höjas med samma belopp. Om köparen så begär är arrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. 
Rätt till prishöjning enligt 1 och 2 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före det avtalade arrangemanget. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta köparen om prisförändringarna.

5.6 Arrangörens och köparens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm.
Såväl arrangören som köparen har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av arrangemanget inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar arrangemangets genomförande eller förhållandena vid arrangemanget vid den tidpunkt då arrangemanget skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

Läs mer om Sunbirdies Long Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies Mid Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies weekend- och vecko-golfresor

 

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter arrangemanget startat, en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för köparen. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar köparen på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för köparen tillhandahålla någon annan ort som resenären godkänner. 
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för köparen, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har köparen rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. 
Köparen har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen eller om denne utan förvarning brutit ingångna avtal med arrangören. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge köparen den hjälp som behövs.

Läs mer om Sunbirdies Long Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies Mid Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies weekend- och vecko-golfresor

 

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Skyldighet att underrätta arrangören
Köparen får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på arrangemangsplatsen.

7.2 Fel pga grov vårdslöshet
Utan hinder av 7.1 får köparen åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Vidtagande av åtgärder
Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Läs mer om Sunbirdies Long Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies Mid Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies weekend- och vecko-golfresor

 

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar mm.
Köparen är skyldig att följa de anvisningar för arrangemangets genomförande som lämnas av arrangörens representant eller av annan person som arrangören anlitar. Köparen är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för arrangemanget, hus, lägenheter etc. och uppträda så att andra köpare eller andra personer på plats inte störs. Om köparen på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Köparens ansvar för skada
Köparen är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger köparen att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid arrangemangets genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser mm.
öparen är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för arrangemangets genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkringar, handicapkort och liknande.
Köparen är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, avsaknad av giltigt pass eller uteblivet golfspel på grund av avsaknad av handicapkort.

8.4 Avvikande från arrangemanget
Köpare som efter det att arrangemanget påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Köparen skall senast 24 timmar före utcheckningstidpunkt från anläggningen kontakta arrangörens representant för kontroll av uppgifter rörande utcheckning från arrangemanget.

9. Integritetspolicy

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat våra resevillkor och kompletterat dem med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Till integritetspolicyn…

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

10. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av domstol.


Läs mer om Sunbirdies Long Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies Mid Stay golfresor
Läs mer om Sunbirdies weekend- och vecko-golfresor

Gör en snabb pris-/offertförfrågan

Kontakta oss gärna på telefon 08-458 00 00 eller maila till info@sunbirdie.com

© Sunbirdie AB

Comments are closed.